Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

//Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 ir pasaulē viens no pazīstamākajiem standartiem. ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas.

Ieguvumi ieviešot uzņēmumā ISO 9001:2015

 • Uzņēmums sistematizē uzņēmuma darbību,
 • Identificē biznesa riskus un strādā ar tiem,
 • Uzstāda un izpilda kvalitātes mērķus,
 • Novērtē klientu apmierinātību un strādā pie uzlabojumiem,
 • Uzņēmums palielina konkurētspēju.

Kvalitātes vadības principi ISO 9001:2015

Septiņi kvalitātes vadības principi (QMPs – Quality Management Principles). ISO 9000, ISO 9001 un citi ar ISO saistīti kvalitātes vadības standarti ir balstīti uz šiem septiņiem principiem.

Viens no “principa” skaidrojumiem ir – tas ir pamata ticība, teorija vai likums, kuram ir svarīga ietekme uz to, kā kaut kas tiek veikts. “Kvalitātes vadības principi” ir pamatprincipi, normas, noteikumi un vērtības, kas ir pieņemti kā patiesi un var tikt izmantoti kā pamats kvalitātes vadībai.

Kvalitātes vadības principi var tikt izmantoti kā pamats, lai uzlabotu organizācijas sniegumu. Starptautiskie ISO/TC 176 eksperti izstrādāja un atjauno šos principus, tie ir atbildīgi par ISO kvalitātes vadības standartu izstrādi, uzlabošanu un uzturēšanu.

Šinī sadaļā ir sekojoša informācija par katru kvalitātes vadības principu:

 • Apraksts: principa apraksts
 • Pamatojums: paskaidrojums, kāpēc princips ir svarīgs organizācijai
 • Galvenie ieguvumi: ieguvumu piemēri, kas saistīti ar principu
 • Iespējamās darbības: piemēri ar visbiežāk veiktajām darbībām, lai uzlabotu organizācijas sniegumu, izmantojot kvalitātes vadības principu.

Septiņi kvalitātes vadības principi ir:

QMP 1 – klientu orientācija

QMP 2 – vadība

QMP 3 – cilvēku iesaistīšana

QMP 4 – procesa pieeja

QMP 5 – pilveidošanās

QMP 6 – lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz pierādījumiem

QMP 7 – attiecību vadība

Šie principi nav uzskaitīti pēc to svarīguma. Katra principa nozīmei būs savādāka nozīme katrā organizācijā un var mainīties laika gaitā.

QMP 1, ISO 9001:2015 – klientu orientācija

Apraksts

Kvalitātes vadības galvenais uzdevums ir apmierināt klientu prasības un censties pārsniegt klientu cerības.

Pamatojums

Ilgstoši panākumi tiek sasniegti, kad uzņēmums piesaista un saglabā klientu un citu ieinteresēto pušu uzticību. Katrs klientu kontakta aspekts dod iespēju radīt vēl lielāku vērtību klientam. Saprotot pašreizējās un nākotnes klienta un citu ieinteresēto pušu vēlmes un vajadzības, tiek nepārtraukti veicināti uzņēmuma panākumi.

Galvenie ieguvumi

 • lielāka klientu vērtība
 • lielāka klientu apmierinātība
 • uzlabota klientu lojalitāte
 • uzlabots bizness
 • uzlabota organizācijas reputācija
 • palielināta klientu bāze
 • lielāki ieņēmumi un tirgus daļa

Iespējamās darbības

 • atpazīt tiešos un netiešos klientus kā tos, kuriem organizācija dod vērtību
 • analizēt un saprast klientu pašreizējās un nākotnes vajadzības un vēlmes
 • sasaistīt organizācijas mērķus ar klientu vēlmēm un vajadzībām
 • informēt visus uzņēmumā strādājošos par klientu vēlmēm un vajadzībām
 • plānot, projektēt, izstrādāt, ražot, piegādāt un atbalstīt preces un servisus, lai apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības
 • izvērtēt un uzraudzīt klientu apmierinātību un veikt atbilstošus soļus
 • noteikt interesējošo pušu vajadzības un vēlmes, kas var ietekmēt klientu apmierinātību un veikt vajadzīgās darbības
 • aktīvi pārvaldīt attiecības ar klientiem, lai sasniegtu ilgstošus panākumus.

QMP 2, ISO 9001:2015 – vadība

Apraksts

Līderi visos uzņēmuma līmeņos nostiprina mērķu vienotību un virzienu, un rada apstākļus, kuros cilvēki ir iesaistīti organizācijas kvalitātes mērķu sasniegšanā.

Pamatojums

Mērķa, virziena un cilvēku vienotības radīšana dod iespēju saskaņot uzņēmuma stratēģijas, politiku, procesus un resursus, lai sasniegtu tās mērķi.

Galvenie ieguvumi

 • paaugstināta efektivitāte un spējas pildot uzņēmuma kvalitātes mērķus
 • labāka organizācijas procesu koordinācija
 • uzlabota komunikācija starp uzņēmuma līmeņiem un funkcijām
 • organizācijas un darbinieku spēju attīstība un uzlabošana, lai sasniegtu vēlamos rezultā

Iespējamās darbības

 • informēt visus uzņēmumā strādājošos par tās misiju, redzējumu, stratēģiju, politiku un procesiem
 • izveidot un uzturēt kopīgas vērtības, taisnīgumu un ētiskus uzvedības modeļus visā organizācijā
 • izveidot kultūru, kas balstīta uz uzticību un godīgumu
 • veicināt uzņēmuma saistības uz kvalitāti
 • nodrošināt, ka līderi visos uzņēmuma līmeņos ir pozitīvi piemēri citiem darbiniekiem
 • darbiniekiem nodrošināt nepieciešamos resursus, apmācību un pilnvaru, lai tie rīkotos atbildīgi
 • iedvesmot, iedrošināt un atzīt cilvēku ieguldījumu.

QMP 3, ISO 9001:2015 – cilvēku iesaistīšana

Apraksts

Kompetentiem, pilnvarotiem un iesaistītiem cilvēkiem visos organizācijas līmeņos ir būtiska nozīme, lai palielinātu organizācijas spēju radīt un piegādāt vērtību.

Pamatojums

Lai efektīvi vadītu organizāciju, ir svarīgi iesaistīt visus cilvēkus visos uzņēmuma līmeņos un respektēt tos kā indivīdus. Kompetences atzīšana, pilnvarošana un pilnveidošana veicina cilvēku iesaistīšanos organizācijas kvalitātes mērķu sasniegšanā.

Galvenie ieguvumi

 • uzlabota uzņēmumā strādājošo cilvēku sapratne par organizācijas kvalitātes mērķiem un palielināta motivācija tos sasniegt
 • lielāka cilvēku iesaistīšana uzlabošanas pasākumos
 • uzlabota personīgā attīstība, iniciatīva un radošums
 • uzlabota cilvēku apmierinātība
 • uzlabota uzticība un sadarbība visā uzņēmumā
 • palielināta uzmanība kopīgām vērtībām un kultūrai visā organizācijā.

Iespējamās darbības

 • komunicēt ar cilvēkiem, lai veicinātu izpratni par katra individuālā ieguldījuma svarīgumu
 • veicināt sadarbību visā organizācijā
 • veicināt diskusijas un zināšanu un pieredzes apmaiņu
 • pilnvarot cilvēkus noteikt snieguma ierobežojumus un veikt iniciatīvu nebaidoties
 • redzēt un atzīt cilvēku ieguldījumu, zināšanas un attīstību
 • veikt sniegumu pašnovērtējumu attiecībā pret personiskajiem mērķiem
 • veikt apsekojumus, lai novērtētu cilvēku apmierinātību, apkopot rezultātus un veikt atbilstošas darbī

QMP 4, ISO 9001:2015 – procesa pieeja

Apraksts

Patstāvīgi un prognozējami rezultāti tiek sasniegti efektīvāk, kad aktivitātes tiek saprastas un vadītas kā savstarpēji saistīti procesi, kas darbojas kā saskaņota sistēma.

Pamatojums

Kvalitātes vadības sistēma sastāv no savstarpēji saistītiem procesiem. Sapratne par rezultātiem, kas tiek radīti šajā sistēmā, ļauj organizācijai optimizēt sistēmu un tās sniegumu.

Galvenie ieguvumi

 • uzlabota spēja koncentrēt visu uz galvenajiem procesiem un uzlabošanas iespējām
 • pastāvīgi un prognozējami rezultāti, izmantojot saskaņotu procesu sistēmu
 • optimizēts sniegums, izmantojot efektīvu procesu vadību, resursu efektīvu izmantošanu un samazinātām starpfunkciju barjerām
 • dod iespēju organizācijai sniegt uzticību interesējošajām pusēm, pateicoties tās pastāvīgumam, efektivitātei un sniegumam.

Iespējamās darbības

 • definēt sistēmas mērķus un procesus, kas nepieciešami to sasniegšanai
 • izveidot autoritāti, atbildību un pienākumus procesu vadīšanai
 • saprast uzņēmuma spējas un noteikt resursa ierobežojumu pirms darbības
 • noteikt procesu mijiedarbību un analizēt individuālu procesu izmaiņu ietekmi uz visu sistēmu kopumā
 • vadīt procesus un to savstarpējās attiecības kā vienu sistēmu, lai sasniegtu organizācijas kvalitātes mērķus efektīvi
 • nodrošināt nepieciešamo informāciju, lai darbinātu un uzlabotu procesus, un uzraudzītu, analizētu un novērtētu kopējo sistēmas sniegumu.

QMP 5, ISO 9001:2015 – pilveidošanās

Apraksts

Veiksmīgas kompānijas koncentrējas uz uzlabojumiem.

Pamatojums

Uzlabojumi un attīstība ir būtiska, lai organizācija uzturētu pašreizējo darbības līmeni, lai reaģētu uz iekšējo un ārējo apstākļu izmaiņām un radītu jaunas iespējas.

Galvenie ieguvumi

 • uzlabots procesu sniegums, organizācijas spējas un klientu apmierinātība
 • uzlabota koncentrācija uz pamatiemeslu izmeklēšanu un noteikšanu, kam seko aizkavēšana un koriģējošas darbības
 • uzlabotas spējas paredzēt un reaģēt uz iekšējiem un ārējiem riskiem un iespējām
 • lielāka uzmanība gan uz papildus, gan uz jauniem uzlabojumiem
 • uzlabota mācīšanās izmantošana, lai sasniegtu uzlabojumus
 • uzlabots virzītājspēks inovācijām.

Iespējamās darbības

 • veicināt pilveidošanās mērķu izveidi visos organizācijas līmeņos
 • izglītot un apmācīt cilvēkus visos līmeņos, kā izmantot pamata rīkus un metodoloģijas, lai sasniegtu pilveidošanās mērķus
 • pārliecināties, ka cilvēki ir kompetenti, lai veiksmīgi veicinātu un pilnveidotu uzlabošanas projektus
 • izstrādāt un ieviest procesus, lai īstenotu pilveidošanas projektus visā organizācijā
 • sekot līdzi, pārskatīt un pārbaudīt pilnveidošanas projektu plānošanu, īstenošanu, pabeigšanu un rezultātus
 • integrēt uzlabošanas apsvērumus jaunu vai modificētu preču, pakalpojumu un procesu izstrādē
 • atzīt un apstiprināt uzlabojumus.

QMP 6, ISO 9001:2015 – lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz pierādījumiem

Apraksts

Ar lēmumu pieņemšanu, kas balstīta uz izpēti, datu un informācijas novērtēšanu, ir lielāka iespēja sasniegt vēlamos rezultātus.

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana var būt sarežģīts process, un tas vienmēr ir saistīts ar nenoteiktību. Tas bieži iekļauj dažādus veidus un avotus, kā arī to interpretāciju, kas var būt subjektīva. Svarīgi ir saprast cēloņsakarības un iespējamās neparedzētās sekas. Fakti, pierādījumi un datu analīze rada lielāku objektivitāti un pārliecību par lēmumu pieņemšanu.

Galvenie ieguvumi

 • uzlabots lēmumu pieņemšanas process
 • uzlabots procesa veiktspējas novērtējums un spēja sasniegt mērķus
 • palielināta iespēja pārskatīt, izaicināt un mainīt viedokļus un lēmumus
 • palielināta spēja demonstrēt iepriekšējo lēmumu efektivitā

Iespējamās darbības

 • noteikt, mērīt un uzraudzīt galvenos rādītājus, lai parādītu uzņēmuma sniegumu
 • dot piekļuvi visiem nepieciešamajiem datiem attiecīgajiem cilvēkiem
 • nodrošināt datu un informācijas precizitāti, uzticamību un drošību
 • analizēt un novērtēt datus un informāciju, izmantojot piemērotas metodes
 • nodrošināt cilvēku kompetenci datu analizēšanā un novērtēšanā
 • pieņemt lēmumus un rīkoties pamatojoties uz pierādījumiem, kā arī ņemot vērā pieredzi un intuīciju.

QMP 7, ISO 9001:2015 – attiecību vadība

Apraksts

Ilgstošiem panākumiem, organizācijai ir jāuztur labas attiecības ar interesējošajām personām, piemēram, piegādātājiem.

Pamatojums

Ieinteresētās puses ietekmē organizācijas darbību un sniegumu. Ilgstoši panākumi visticamāk tiks sasniegti, kad uzņēmums uzturēs labas attiecības ar ieinteresētajām pusēm, lai optimizētu to ietekmi uz sniegumu. Attiecību uzturēšanai ar piegādātājiem un partneriem ir īpaša  nozīme.

Galvenie ieguvumi

 • uzlabots organizācijas un tās ieinteresēto pušu sniegums, atbilstotot iespējām un ierobežojumiem, kas saistīti ar katru ieinteresēto pusi
 • kopīga mērķu un vērtību izpratne starp ieinteresētajām pusēm
 • palielināta iespēja radīt vērtību ieinteresētajām pusēm, daloties ar resursiem un spējām, un dalot kvalitātes risku
 • labi pārvaldīta piegādes ķēde, kas nodrošina stabilu preču un pakalpojumu plūsmu.

Iespējamās darbības

 • noteikt ieinteresētās puses (piemēram, piegādātāji, partneri, klienti, investori, darbinieki, un sabiedrība kopumā) un to attiecības ar organizāciju
 • noteikt un prioritizēt ieinteresēto pušu attiecības, kuras ir nepieciešams uzturēt
 • izveidot attiecības, kas līdzsvaro īstermiņa ieguvumus ar ilgtermiņa apsvērumiem
 • izplatīt un dalīties ar informāciju, pieredzi un resursiem ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm
 • novērtēt sniegumu un, ja nepieciešams, dot atsauksmes ieinteresētajām pusēm, lai veidotu uzlabošanas iniciatīvas
 • izveidot sadarbības attīstības un uzlabošanas darbības ar piegādātājiem, partneriem un citām ieinteresētajām pusēm
 • veicināt un atpazīt piegādātāju un partneru uzlabojumus un sasniegumus.
2018-06-21T10:52:46+02:00